Gegevens via Solutions30

Solutions30 verwerkt in beperkte mate persoonsgegevens en gaat hier respectvol mee om. Wij willen u hierover graag duidelijk en transparant informeren. Hieronder lichten wij toe hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

Verwerking persoonsgegevens

Wij verwerken persoonsgegevens van mensen met wie wij (in)direct een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad. Dat zijn bijvoorbeeld persoonsgegevens van mensen:

Waarvoor verwerkt Solutions30 persoonsgegevens?

Om een relatie met u te kunnen aangaan
Bij een eventuele of concrete opdracht waarbij we contractuele afspraken maken over de werkzaamheden bij onze klanten en contactpersonen omtrent deze opdrachten.

Om de relatie met u te onderhouden en opdrachten uit te voeren
Als u een samenwerking zoekt met Solutions30, of een uitvoeringsovereenkomst bent aangegaan, willen wij u goed van dienst zijn. Voor een juiste uitvoering van die overeen-komst verwerken wij persoonsgegevens. Wij gebruiken uw naam en adresgegevens bij-voorbeeld om contact met u te onderhouden. Wij leggen daarnaast ook de onderlinge communicatie vast in gespreksnotities, offertes en/of e-mailberichten.

Voor ontwikkeling en verbeterdoeleinden
Wij kunnen de gegevens die wij van u hebben vastgelegd ook gebruiken om analyses uit te voeren. Met behulp van deze analyses kunnen wij onze dienstverlening aan u en alle andere verbeteren.

Om wettelijke verplichtingen na te komen
Wij moeten op basis van AVG wetgeving deze gegevens registreren. Hierbij zal een goed-keuring gevraagd worden aan alle betrokkenen. De privacywet ‘Algemene Verordening Gegevensbescherming’ (AVG) geldt sinds 25 mei 2018 voor de Europese Unie. Internatio-naal heet de wet General Data Protection Regulation (GDPR).

Voor onze bedrijfsvoering
Solutions30 is een onderneming die samenwerkt met diverse aan haar gelieerde onderne-mingen. Wij handelen hierbij volgens de regels van de wet. Hierbij vinden wij het belangrijk en is het noodzakelijk dat wij een goed overzicht hebben van onze klantrelaties. Daar hoort ook bij dat wij weten of u samenwerkt met andere partijen die een risico kunnen opleveren. Om dit overzicht te krijgen en vervolgens maatregelen te kunnen nemen, ver-werken wij persoonsgegevens.

Voor archiefdoeleinden
Wij verzamelen niet meer persoonsgegevens dan noodzakelijk in het kader van de boven-genoemde doeleinden. Als wij de gegevens niet bewaren voor dat doel, kunnen wij de gegevens toch nog moeten bewaren voor archiefdoeleinden. Dat wil zeggen dat de gege-vens alleen nog maar bij juridische procedures of voor het nakomen van wettelijke ver-plichtingen worden gebruikt.

Verwerkt Solutions30 bijzondere persoonsgegevens?

Solutions30 verwerkt géén bijzondere persoonsgegevens. Uitzondering daarop kan zijn als wij dat mogen op basis van een overeenkomst met u of als wij dat moeten op basis van de wet. In het geval dat u ons vraagt om bijzondere persoonsgegevens over u vast te leg-gen of indien u deze gegevens zelf openbaar maart, dan verwerken wij deze gegevens alleen als dit noodzakelijk is voor onze dienstverlening.

Hoe gaat Solutions30met mijn persoonsgegevens om?

Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor zij zijn verwerkt. Binnen Solutions30 kunnen uw persoonsgegevens en-kel en alleen worden gebruikt door medewerkers die hier vanwege hun functie toegang toe moeten hebben. Onze medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht.

Worden mijn persoonsgegevens uitgewisseld aan derden?

Soms kunnen derden worden ingeschakeld die in opdracht, van u of van ons, persoonsge-gevens bewerken. Bijvoorbeeld een incasso, financiële controle e.d. Wij kunnen alleen derden inschakelen als dit past bij het doel waarvoor wij uw persoonsgegevens hebben verwerkt of in opdracht van u. Deze derde kan alleen onze opdracht krijgen als hij aan-toonbaar passende beveiligingsmaatregelen heeft genomen en geheimhouding garan-deert. Uw persoonsgegevens kunnen ook worden uitgewisseld met derden die wij inscha-kelen bij onze bedrijfsvoering of de uitvoering van onze diensten. Dit kan alleen gebeuren met uw toestemming. Uw persoonsgegevens worden niet verkocht of verhuurd.

Kan ik zien welke persoonsgegevens Solutions30 van mij verwerkt?

U kunt de gegevens opvragen bij Solutions30. Indien u vindt dat uw persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn verwerkt, kunt u aangeven dat u niet akkoord gaat met de ver-werking en zullen we deze gegevens verwijderen. Alle persoonsgegevens die noodzakelijk zijn vanuit de uitvoeringsovereenkomst kunnen niet worden verwijderd tot het moment dat onze bewaarplicht rechtens is verlopen.

Kan Solutions30 dit document wijzigen?

Het is mogelijk dat onze privacy statement een wijziging ondergaat. Als er nieuwe gege-vensverwerkingen zijn, passen wij het privacy statement daarop aan. Als deze wijzigingen ook voor u van belang zijn, attenderen wij u daarop.